Til senterledere og vertsinstitusjoner

Informasjon om hvordan stiftelsen forholder seg til spørsmål knyttet til den situasjonen som er oppstått.

Vi i stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har stor forståelse for at korona-situasjonen og tiltakene som er iverksatt for å øke kapasiteten i helsevesenet og samtidig hindre smittespredning, kan sette flere av våre senterledere i en utfordrende situasjon.

Stiftelsen ønsker å tilrettelegge for en best mulig prosjektgjennomføring gitt situasjonen og har tillit til at våre samarbeidsparter og senterledere håndterer utfordringer som måtte oppstå på best mulig måte for sentrene.

Nye senteravtaler i 2020

For sentre som har fått invitasjon til avtaleinngåelse ber vi om at stiftelsen kontaktes dersom koronavirussituasjonen gjør det vanskelig å ferdigstille avtaledokumenter som forutsatt. Vi ønsker å bidra til at man kommer raskt i gang med senterperioden.

For aktive sentre

Vi regner med at det vil være variasjoner mellom K.G. Jebsen-sentre når det gjelder om og hvordan fremdrift og gjennomføring av forskningsplanen påvirkes. Der det er aktuelt bør senterleder vurdere hvilke tilpasninger som kan gjøres for å opprettholde et høyest mulig aktivitetsnivå, selvsagt styrt av senterets faglige målsettinger som angitt i prosjektavtalen.

Når det gjelder rapportering, vil vi ikke etterspørre framdriftsrapporter eller endringsmeldinger nå. Kun i tilfeller der vesentlige deler av forskningsplanen står i fare for å ikke kunne gjennomføres, trenger stiftelsen beskjed raskt. Andre K.G. Jebsen-sentre bes melde inn eventuelle endringer og avvik fra forskningsplanen i forbindelse med den årlige rapporteringen som har frist 1. desember. På det tidspunkt har man sannsynligvis også et bedre grunnlag for å vurdere behov for eventuelle justeringer.

Det viktigste i denne situasjonen er å ivareta folkehelsen og bidra til at samfunnet klarer å håndtere pandemien så godt som mulig. Senterledere og medarbeidere som helt eller delvis må omdisponere sin tid for å arbeide i helsevesenet under pandemien, skal være trygge på at stiftelsen vil være fleksibel når det gjelder eventuelle behov for forlenget senterperiode eller forskyvninger i sluttdato for stipendiater / Post Doc-er. Samtidig vil vi minne om at SKGJ-midler skal benyttes til gjennomføring av forskningsplanen, jf. prosjektavtale – ikke annen virksomhet. For eksempel skal SKGJ-finansiering av stipendiater som nå bidrar i spesialisthelsetjenesten settes på vent til forskningsaktiviteten gjenopptas. Sykehusene har egne ordninger for avlønning av de som omdisponeres for arbeid med pandemien.

Ved andre spørsmål om mulige endringer som følge av koronasituasjonen, kontakt i første omgang post@stiftkgj.no. Vi vil prøve å finne løsninger for det enkelte senter innenfor den fleksibiliteten vi har. Det kan imidlertid ta noe lengre tid enn ellers å behandle forespørsler grunnet de uvanlige omstendighetene. Vi ber om forståelse for dette.

Ingressillustrasjon: Gerd Altmann, pixabay