Maritime og marine satsinger

Norge har en unik posisjon, til dels også verdensledende, når det gjelder både maritim og marin kompetanse. Formuen som danner grunnlaget for stiftelsens kapital er bygget av Kristian Gerhard Jebsens rederivirksomhet. Å bidra gjennom forskning og kompetansebygging til å styrke Norges posisjon innen marin og maritim virksomhet, samt knyttet til havet som vår viktigste ressurs, er derfor naturlig for stiftelsen.

Til nå er det etablert to K.G. Jebsen-sentre innen det maritime – marine feltet, begge på felt der kystbyer som Bergen og Tromsø naturlig har kompetanse, næringsinteresser og arbeidsplasser. Stiftelsen har også bidratt til den nye redningsskøyten «Kristian Gerhard Jebsen II» som er stasjonert i Bergensområdet.

Stiftelsen har også mindre prosjekter innen dette feltet, blandt annet K.G. Jebsen-professorat i teknisk sikkerhet ved NTNU og tre bokprosjekter; Rederihistorie – Kristian Gerhard Jebsen, Bergen og Sjøfarten Bind VI og Byen, sjøfarten og skipperne.

Forskning på lov og rett til havs gjennom K.G. Jebsen-senter for havrett ved UiT Norges arktiske universitet.

Aktuelt fra stiftelsen