K.G. Jebsens senter for psykoseforskning

I K.G. Jebsen senter for psykoseforskning ønsker vi å finne svar på hva er det som gjør at noen utvikler sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller oppstemte, maniske faser? Hvordan kan diagnostikk bedres? Hvordan kan man utvikle bedre behandling?

Målsetting
Målsettingen er å finne ut mer om årsakene til psykoselidelser, som regnes som en av de største gåter i moderne biomedisin. Dette vil senteret oppnå ved å kartlegge genetiske og miljømessige årsaksforhold, og hvordan sykdommene utvikler seg over tid. Pasienter vil følges fra tidlig fase av sykdommene og undersøkes med regelmessige mellomrom med tanke på sykdomsgrad, unormale forhold i hjernen, og stressende livshendelser. Nye oppdagelser fra disse undersøkelsene vil så overføres til laboratoriet hvor det vil gjøres eksperimenter for å forstå mer av de underliggende mekanismene.

Bakgrunn
Psykoselidelsene schizofreni og bipolar lidelse inntreffer vanligvis i ung alder, og medfører store problemer i lange perioder i livet. Omkostningene er store både på individ- og samfunnsnivå. I Norge regner vi med at om lag 40 000 mennesker er rammet. Likevel er kunnskapen om hva som forårsaker lidelsene begrenset. Det er stort behov for bedre forståelse av årsaker, noe som kan lede til bedre diagnostikk og behandling.

Samarbeid
Senteret er basert på samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Oslo universitetssykehus. Senterets prosjekter involverer også flere nasjonale og internasjonale partnere. En rekke av forskningsprosjektene som senteret driver er basert på omfattende, internasjonalt samarbeid siden forløpsforskning og genetikkstudier krever et stort datamateriale. Forskerne ved senteret har spesialkompetanse innen et bredt spekter av forskning innen klinikk og nevrokognisjon, hjerneavbildning, molekylærgenetikk, miljøforhold og dyre-eksperimentelle studier.

Gruppeledere:

Professor dr. med. Ole A. Andreassen (leder)

Professor dr. med. Ingrid Melle (nestleder)

Fakta om senteret:

Leder: Ole A. Andreassen
Startår: 2012
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 16 + 9 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsens senter for psykoseforskning

Kontakt senteret:

K.G. Jebsens senter for psykoseforskning

Besøksadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Enhet for psykoseforskning
TOP-studien
Ullevål sykehus, bygg 49
Kirkeveien 166
0407 Oslo

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for psykisk helse og avhengighet
Enhet for psykoseforskning/TOP
Ullevål sykehus, bygg 49
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Medieomtale

Aktuelt fra stiftelsen