Vedtekter

 

§ 1 Formål
Stiftelsens formål er å yte bidrag til fremme av akademia, forskning, kunst (herunder utøvende kunst), medisinske og sosiale tiltak, samt tiltak som fremmer samfunnsutvikling og bevarer miljøet.

§ 2 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000,- .

§ 3 Varighet
Stiftelsens tilsiktede varighet er 30 år. Stiftelsens maksimale varighet skal være 40 år.

§ 4 Forvaltning og administrasjon
Styret forestår forvaltningen av Stiftelsens kapital og treffer alle beslutninger om utdelinger fra Stiftelsen.

§ 5 Valg av styre
Stiftelsens styre skal ha fra fire til seks medlemmer, og kan ha inntil to varamedlemmer. Styrets medlemmer har en tjenestetid på fire år. Styrets medlemmer kan gjenvelges.

Minimum to av styrets medlemmer skal tilhøre Kristian Gerhard Jebsens familie. Med Kristian Gerhard Jebsens familie menes hans ektefelle, Aud Jebsen, deres felles barn samt andre i rett nedadstigende linje etter Aud og Kristian Gerhard Jebsen.

Styremedlemmer tilhørende Kristian Gerhard Jebsens familie oppnevnes av de til enhver tid sittende styremedlemmer fra Kristian Gerhard Jebsens familie. Ved uenighet mellom disse skal det nye styremedlemmet tilhørende Kristian Gerhard Jebsens familie oppnevnes av det samlede styret etter nominasjoner fra styremedlemmene tilhørende Kristian Gerhard Jebsens familie.

Styremedlemmene fra Kristian Gerhard Jebsens familie har også rett til å oppnevne et eventuelt 3. styremedlem. Ved uenighet skal det nye styremedlemmet oppnevnes av det samlede styret etter nominasjoner fra styremedlemmene tilhørende Kristian Gerhard Jebsens familie.

Uten hensyn til ovennevnte bestemmelser skal Aud Jebsen være styremedlem og styrets leder så lenge hun ønsker.

For øvrig er styret selvsupplerende og velger selv sin leder.

 

 

Bergen, 10. juli 2012