Nytt K.G. Jebsen-senter for medisinsk forskning

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforskning ved Universitetet i Oslo skal forske på årsaker og behandling av autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bevilger 22.5 millioner til en storsatsning på autismeforskning. Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus følger opp med betydelige midler til det nye senteret. Til sammen 50 mill i friske midler, 72,2 millioner totalt over de neste fem år. Det er Terje Nærland, forsker ved Universitetet i Oslo som er senterets leder.

Forsker og nyslått K.G. Jebsen-senter-leder Terje Nærland, UiO/OUS og utdelingsansvarlig Anne Marie Haga, SKGJ. Foto: Oddveig Åsheim

 

Sveinung Hole, Foto Melanie Burford/SKGJ

Skarp konkurranse og høy faglig kvalitet har på kort tid gitt K.G. Jebsen-sentrene et kvalitetsstempel. For å understreke at dette absolutt også gjelder for årets nye K.G. Jensen-sentre, vil jeg gjerne sitere evalueringspanelet for årets tildelinger:We were highly impressed by the caliber of the (..) applications, which were all internationally competitive“, sier daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Sveinung Hole. Videre, utdyper han at –Et av aspektene som evalueringspanelet  framhevet er det store potensialet for at forskningen vil få direkte betydning for pasientene.

Denne pasientgruppen får i disse dager også nasjonal oppmerksomhet i forbindelse med at Helse- og omsorgsminister Bent Høie torsdag i forrige uke fikk overlevert utredningen om situasjonen for personer med autismeforstyrrelser og Tourettes syndrom. Bent Høie kommenterer tildelingen til Terjen Nærland slik: “Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har gjennom sin ordning med medisinske forskningssentre vist at de som ideell stiftelse kan gjøre en forskjell innen helseforskning – og for pasienter. Tema for det nye K.G Jebsen-senteret er autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Dette er tema som regjeringen nå har på sin dagsorden – og forskningsbasert kunnskap innen feltet er et svært viktig bidrag for å nå målet om likeverdige tjenester for alle.”

 

K.G. Jebsen senter for utviklingsforstyrrelser

Autisme og utviklingshemning kjennetegnes av unormal hjerneutvikling.

Sykdomsbelastningen for pasient og pårørende kan være stor og vi vet lite om årsakene.  I senteret vil de arbeide for å finne mekanismene bak diagnosene ved å kombinere det man vet om sykdomsbildet med ny kunnskap om genetikk og hjerneutvikling. Enorme mengder date fra store nasjonale og internasjonale registre sammen med kliniske prøvesamlinger danner grunnlag for senterets forskning.

Senteret skal blant annet kartlegge barns normale utvikling med særlig fokus på hvordan genetisk og miljømessige forhold påvirker hjernen, basert på den store Mor-barn studien.

–          Mange sjeldne genetiske syndrom har svært høy risiko for autisme, men vi kjenner ingen genetiske forhold som alltid forårsaker dette . Det er en bred variasjon i hvordan disse syndromene arter seg  og vår kartlegging vil medføre at vi forstår denne variasjonen bedre, sier senterleder Terje Nærland.

Senteret vil skaffe informasjon om risikofaktorer og vil være opptatt av å finne forhold som beskytter mot uheldig utvikling. Denne kunnskapen vil være nyttig for personer som får påvist slike sjeldne genfeil og vil også være relevante for å forstå utviklingsforstyrrelser generelt. Forhold som beskytter høyrisiko-grupper kan være aktuelle som nye behandlingsformer for personer med autisme.

–          Vi vil også drive utstrakt kommunikasjonsvirksomhet gjennom alt fra sosiale medier til fagtidsskrifter og ha tett dialog med pasientforeninger som  Autismeforeningen, sier Nærland

En arbeidsmetodikk som i et “pakkeforløp” vil være integrert i senteret.

Pasientrettet forskning av høy internasjonale kvalitet
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 661 millioner kroner hvorav 456 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010. Satsingen innebærer samarbeid mellom stiftelsen og norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, som også bidrar med betydelige ressurser. I utvelgelsesprosessen er faglig kvalitet overordnet kriterium, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn. For oversikt over etablerte sentre, se https://stiftkgj.no/hva-vi-gjor/k-g-jebsen-medisinske-sentre/

 

Inngressfoto: Hanne Bjerknes