Viktige nye år for K.G. Jebsen-sentre for kreftforsking

K.G.  Jebsen-senter for genomrettet kreftterapi ved UiB og K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft ved UiO får 9 millioner kroner hver for å fortsette viktige studier med mål om bedret kreftbehandling.  I tillegg bidrar vertsinstitusjonene i Oslo og Bergen med minst like store ressurser. Totalt beløper den felles satsingen på forskningssentrene seg til 203 millioner kroner i 6-årsperioden 2018-2024 og sentrene har allerede vist svært lovende resultater. 

– Vi gleder oss over at internasjonale fageksperter gir begge sentre topp karakter. Fagmiljøene er begge ledende på sitt fagfelt og er kommet langt i arbeidet for bedre diagnostikk og behandling for kreftpasienter, sier daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Sveinung Hole.

Daglig leder Sveinung Hole, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

K.G. Jebsen-sentrene i medisin utgjør noen av de sterkeste medisinske forskningsmiljøene i Norge. Virksomheten retter seg mot medisinske forskningsfelt som er prioritert av vertsinstitusjonene og har en tydelig forbindelse til pasientvirksomhet. – Sentrene har dokumentert at de innen to år kan nå resultater som pasienter vil nyte godt av i fremtiden, sier Hole.

Sentrale spørsmål innen kreftforskning er hva som får kreftceller til å vokse og hva som kan hemme kreftcellevekst og drepe kreftceller. De to Jebsen-sentrene arbeider begge med slike spørsmål på hver sine felt:

K.G. Jebsen senter for B-cellekreft ved Universitetet i Oslo
har en ledende posisjon i Norge for behandling av pasienter med lymfekreft, blodkreft og benmargskreft. Senteret står for over 30 ulike kliniske studier som norske pasienter har mulighet for å delta i. Senteret arbeider med å prøve ut nye legemiddelkombinasjoner, persontilpasset medisin og immunterapi, bl.a. ny avansert celleterapi med såkalte CAR T-celler.

Senterleder Ludvig A. Munthe. Foto: UiO

Det er en klar målsetting å bidra mer presis behandling. Senteret har bl.a. utviklet metoder for å finne fram til de av pasientene som trenger ekstra intensiv kreftbehandling. Forskerne utvikler også behandling der immunceller målstyres til angrep på kreftceller og for å få pasientens immunsystem til å angripe kreften.

I pandemien har senteret igangsatt studier for overvåking av effekten av koronavaksiner hos pasienter med svekket immunsystem, beskrevet alvorlige bivirkninger av koronavaksiner og startet studie med tredje og fjerde koronavaksinasjon for høyrisikogrupper. Senteret vil i fortsettelsen arbeide for å bringe sine forskningsresultater helt frem til pasientene gjennom nye kliniske studier, inkludert utprøving av ny immunterapi (CAR T celle behandling) og en studie for presisjonsmedisin i samarbeid med andre forskere i Norge (som del av IMPRESS Norway-studien).

Senteret som ledes av professor Ludvig A. Munthe har også gitt viktige bidrag til nye internasjonale retningslinjer for behandling av sine pasientgrupper.

Se også saken omtalt på UiOs nettsider.

K.G. Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi ved Universitetet i Bergen
er særlig anerkjent for sin forskning på brystkreft, og arbeider i tillegg med tykktarmskreft, sarkomer (svulster i kroppens binde- og støttevev), lungekreft og kreft i blære samt prostata. Senteret arbeider med å finne bedre metoder for å identifisere hvilke pasienter som har nytte av ulike behandlingsformer, og også på sikt å utvikle mer effektiv behandling som kan lede til helbredelse av mange pasienter vi ikke kan helbrede i dag.

Senterleder Per Eystein Lønning. Foto UiB.

De viktigste resultater de første årene har vært innen brystkreftbehandling, der senteret har gjennomført en større studie på pasienter med (primær) brystkreft. Her har man vist at bruk av en ny type legemidler som hemmer kreftvekst, såkalte PARP-hemmere, har god effekt på en langt større gruppe av pasienter enn tidligere antatt. Videre har man funnet markører som i stor grad kan forutsi om en gitt pasient få god effekt av behandlingen eller ikke.

En av mekanismene som kan gi en pekepinn hvor godt en behandling vil fungere, er en spesiell form for avskruing av gener (såkalte epimutasjoner). I et større tilleggsarbeid som nylig er ferdigstilt, har forskerne vist at slik avskruing også kan oppstå i friske celler tidlig i livet, og faktisk være en årsak til selve brystkreftutviklingen. Begge disse funnene er viktige fremskritt mot forbedret behandling og bedre forståelse av kreftutvikling.

Senteret, som ledes av professor Per Eystein Lønning, arbeider nå med å overføre denne nye kunnskapen til andre krefttyper. Om man finner tilsvarende mekanismer i disse kan dette få stor betydning i kreftbehandlingen.

Se også omtale på UiB sine nettsider.

Pasientrettet forskning av høy internasjonale kvalitet
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 690 millioner kroner hvorav 494 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010. Satsingen innebærer samarbeid mellom stiftelsen og norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, som også bidrar med betydelige ressurser. I utvelgelsesprosessen er faglig kvalitet overordnet kriterium, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn. Oversikt over etablerte sentre.

For mer informasjon, kontakt:
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen:
Sveinung Hole, daglig leder: Tel.: +47 479 00 111. E-post: sh@stiftkgj.no

Lederne for sentrene:
Professor Per E. Lønning +47 55 97 20 10/ +47 55 97 20 27. E-post:  Per.Lonning@uib.no
Professor Ludvig A. Munthe + 47 23074371/ +47 93461540 e-post: ludvig@medisin.uio.no

Ingressfoto: Melanie Burford/Trond Mohn stiftelsePrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Tracking of user behavior and aquisition of users.

Google analytics

Other

The session cookie creates a session for visitors. The GDPR cookie sets preferences on accepted cookies.

Session cookie, GDPR